Bylaugets bestyrelse

Bestyrelsesmøder bliver afholdt første mandag aften i hver måned bortset fra nogle ferie måneder.

Bestyrelsens holdninger til nogle specifikke emner er vist nederst.

Kulturudvalget består af: Ulla Kroner og Bent Nygaard

Klaus Møllgaard

Formand

Tlf. 56726060

Sonja Kaspersen

Næstformand og ansvar for lejere

56726660

Bent Nyggard

Indkøb

Tlf. 56725564

Vibeke W. Knudsen

Sekretær

Mobil: 24231186

Jørgen Sørensen

Bestyrelsemedlem med ansvar for ejendom og bygninger

Mobil 20245510

Kirsten Schmidt

Bestyrelsesmedlem med ansvar for regnskab

Mobil 28120617

Jens Therkelsen

Bestyrelsesmedlem med ansvar for hjemmesiden og kommunikation til medlemmer

Mobil 20316759

LEESTRUP BYLAUG BESTYRELSE

Holdninger (August 2011)

 

Bestyrelsesarbejde :

Medlemmer af bylaugets bestyrelse udfører et frivilligt arbejde, hvor hvert enkelt medlem selvstændigt gør op med sig selv, hvor stor en indsats man vil yde ud over det ”normale” arbejde. Enkelte personer i byen har givet udtryk for, at bestyrelsen burde gøre dette og hint, som hvis alt skulle efterkommes langt ville overstige bestyrelsesmedlemmernes formåen.

Bestyrelsen vil på den baggrund gerne gøre opmærksom på, at der til hver en tid kan nedsættes udvalg, hvor mindst et bestyrelsesmedlem deltager, der behandler/udfører specifikke emner/forslag/arbejder o.l.

       

 

Trafikregulering:

Ved forskellige lejligheder er der blevet udtrykt ønske om at indføre foranstaltninger til trafikregulering igennem Leestrup. Ved trafik regulering tænkes på fartdæmpende foranstaltninger.

Kommunen har gennemført trafik målinger, som har vist, at der kun er et få tal af bilister, der kører uforholdsmæssigt stærkt igennem byen, og noget tyder på, at det er pendlere tidligt om morgenen. Derfor har kommunen sagt nej til at gennemføre trafikregulerende foranstaltninger.

Idet der er erhvervsmæssige aktiviteter i og omkring Leestrup skal der også tages hensyn til den trafik.

På baggrund af foran stående er det bestyrelsens holdning, at man ikke kan gå ind for fysiske tiltag, men gerne opfordringer via skiltning eller rumle striber der påkalder trafikanters opmærksomhed på at køre langsomt igennem Leestrup.

 

 

Hegn:

Der er lavet en lokalplan for Leestrup by, som også omfatter hegn. Lokalplanen siger, at hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn evt. suppleret med trådhegn og må ikke være over 120 cm.

Overtrædelse af lokalplanen er ikke anliggende for Leestrup Bylaugs bestyrelse, men et anliggende overfor Faxe Kommune.

 

Benyttelse af magasinet :

Magasinet er til for at blive benyttet af bylaugets medlemmer, men det skal også ske med en skelen til omkostninger (læs udgifter til opvarmning). Magasinet kan benyttes og opvarmes til arrangementer, der involverer medlemmer. Disse arrangementer skal være åbne for alle medlemmer ellers betragtes det som et privat arrangement. Bestyrelsen ser gerne at flere arrangementer sker i forlængelse af hinanden så udgifter til opvarmning minimeres. Kontakt bestyrelsen for tilladelse til benyttelse af Magasinet.

Magasinet kan lejes og opvarmes til private arrangementer mod en betaling (p.t. 700 kr). Arrangementet kan være en fest eller en event som kun tillader adgang for indbudte gæster. Det accepteres ikke ungdomsfester, klubarrangementer med ukendte gæster eller anstødelige arrangementer.

 

Kulturudvalg:

Kulturudvalget har med en Generalforsamlingsbeslutning fået overført kr. 10.000 til en separat kontolinje. Overskud og underskud på fremtidige arrangementer skal indgå på denne kontolinje. Det er bestyrelsens opfattelse at midlerne på denne kontolinje skal bruges som arbejdskapital og være stødpude for kulturelle arrangementer. Hvis et kulturelt arrangement kræver flere midler til udlæg kan dette evt. bevilliges af formanden eller kassereren for bylauget. Det er bestyrelsens opfattelse at kulturudvalget skal lave arrangementer med den grundholdning, at kapitalen på den oprettede kontolinje bibeholdes og gerne øges.

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.