Referater

 

Referat af bylaugsmødet den1/5-17

Til stede Klaus, Leif, Hanne,  Lars, Peter, Bent, Jørgen og Sonja 

Afbud

Godkendelse af referatet fra april: godkendt

Siden sidst. Intet

Nyt fra formanden: Intet

Økonomih

Kontantkassen.                                                                                                    3954,50

Medlemskontoen                                                        0631 1039587:                 9875,00 kr

Foreningskonto                                                           0631 1005000:               88864,51 kr

Højrentekonto                                                              0631 1017427.            102540,15 k r.

Æblekonto                                                                    6140 4217640:                5747,27 kr.

 

Kommende arrangementer: Generalforsamling den 17/5. Peter udsender indkaldelsen igen        med bestyrelsens forslag om forhøjelse af udlånsprisen af Magasinet til 800 kr, samt bålhytte på byjorden

Rengøring 27/5: Gøre ovn ren, rense komfur, afkalke kaffemaskine, rydde op i skabe og tørre af,

klippe hæk og buske rundt om Magasinet, ordne på byjorden, ordne ukrudt og reparere sand-kassen, gøre rent i husets kælder

Ejendommens lejere: Intet

Ejendommen: oliefyrsbrænderen skiftes efter anbefaling af smeden.

Hjertestarter: Vi opsætter hjertestarteren på muren ved Magasinet. Sonja undersøger om den elektriske tilslutning er inkluderet i prisen. Kurset afventer vi med, Klaus kunne evt. afholde et kursus. Afsendes der en SMS når skabet åbnes?

Evt. Datoer for Æblepresning: 1/10 og 5/11

Peter beholder nøglen til Magasinet selv om han udtræder af bestyrelsen.

Peter undersøger i vandværkers bestyrelse, om det er ok at samkøre mailadresserne fra henholdsvis bylauget og vandværket.

Referat af  bylaugsmødet den 3/4-2017

Til stede: Hanne, Jørgen, Lars, Peter, Bent, Leif og Simon

Afbud Sonja og Klaus

Siden sidst: Vildtaften. Overskud på ca. 2500 kr. Igen en stor succes med ca. 50 deltagere. Næste år køber vi vildsvinekøller. Næste år anbefales det, at oprydningen fordeles mere ligeligt.

Nyt fra formanden. Klaus har spurgt tømreren om tilbud på huset på byjorden, men han ikke givet lyd fra sig. Peter taler med Frank Hansen på Stavnstrupvej om også at give et tilbud

Økonomi:

Kontantkassen                                         4028,00

Medlemskonto    0631 1039587              9875,00

Foreningskonto  0631  1005000            91861,55

Højrentekonto    0631   1017427          102540,15

Æblekonto          6140   4217640             5747,17

Der har været afholdt generalforsamling i landsbyforum, men der foreligger endnu ikke et referat. Hvis foreningen nedlægges, så var der forslag om at midlerne skulle fordeles mellem de nuværende foreninger

Kommende arrangementer: Generalforsamling 17/5. Peter udsender indkaldelse. På valg er: Jørgen Sørensen, modtaget genvalg, Bent Nygaard, modtager genvalg, Peter Wollesen, modtager ikke genvalg. Leif Brodthagen stiller op til bestyrelsen. Suppleant: Simon Hempler modtager genvalg

Ejendommens lejere intet

Ejendommen, herunder status på byjorden. Der kom vand ind i lejligheden st. Tv. Jørgen rekvirerede en blikkenslager, men har ikke hørt noget efterfølgende. Fyret er blevet repareret. Smeden anbefaler, at brænderen, der er 19 år, bliver skiftet. Facadevinduerne trænger til at blive malet. Vi indhenter tilbud. Der er blevet ryddet op på byjorden, så der nu kan slås græs. Bylauget bevilger penge til indkøb af buske ud mod legepladsen.

Evt. Hjertestarter: vi drøftede pris, sikkerhed, kursus og SMS kontrol. Vi tager det op på det næste møde

Næste møde: 1/5

Referent: Bent

Referat af bylaugsmødet den 6/3-17

Til stede : Simon, Hanne, Jørgen, Peter, Bent, Lars, Sonja og Klaus

Afbud:

Godkendelse af referatet fra februar: godkendt

Siden sidst: tilsagn om tilskud fra Kongsted Sparekasses Fond: Vi har modtaget 23150 kr til hjertestarter. Sonja rundsender skrivelse om hjertestarteren. Alle bør svare tilbage hvorvidt købet er ok.

Nyt fra formanden: Klaus har rykket Mads, der skal komme med et tilbud til en pavillion på byjorden

Økonomi

Kontantkassen                                          603,85

Medlemskonto      0631 1039587:           9875,00

Foreningskonto    0631 1005000.         125184,71

Højrentekonto      0631 1017427          102540,15

Æblekonto           6140 4217640.              5747,17          

Kommende arrangementer: Vildtaften. "Køkkenhold" Sonja og Hanne hjælper Anne Marie. Borddækning: Peter, Helle og Klaus. Oprydning: Alle

Ejendommens lejere: Den ny lejer 1th. Er flyttet ind og de ting der manglede er klaret.

Ejendommen:To tilbud på Veluxvinduer til lejligheden 1th. Jørgen laver en aftale

Herunder problemerne på Byjorden: Hovedledningen på byjorden blev spulet og suget. Der kom 3 kubikmeter slam i tanken. Der er stadig vand i kælderen hos Ulla Kroner. Lige nu sidder der en pumpe i en brønd på Ullas jord og  pumper vand ud på Byjorden.

Evt. Intet

Næste møde: 3/4

Referat af bylaugsmødet den 6/2-2017

Til stede: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Bent og Lars

Afbud: Sonja, Simon

Godkendelse af referatet fra januarmødet. Godkendt

Siden sidst:  Gule ærter. Der deltog 30 voksne og 6 børn. Der var et overskud på 1825 kr.

Nyt fra formanden: intet 

Økonomi:

Kontantkassen                                   4472,75 kr

Medlemskonto      0631 1039587       9875,00 kr

Foreningskonto    0631 1005000       99409,31 kr

Højrentekonto      0631 1017427     102540,15 kr

Æblekonto           6140 4217640         5747,17 kr.

Kommende arrangementer: Fastelavn: Ulla Kroner er tovholder og håber på medhjælpere. Vinsmagning? Afholdes den 24/2. Klaus kontakter SuperBrugsen i Faxe Ladeplads. Peter sender invitation ud, når Klaus melder tilbage. Vildtaften den 18/3. Skal vi agere nu? Hanne kontakter Anne Marie for at bede om menuforslag. Herefter sender Peter invitation ud til medlemmerne.

Ejendommens lejere:          Den nye lejer er flyttet ind pr. 1/2. Jørgen har sat nyt toilet op samt ny vandhane i i køkkenet. Der skal nyt tagvindue i. Det eksisterende er råddent Jørgen kontakter to tømrerfirmaer for tilbud. Jørgen og Sonja gjorde grundigt rent. Til emhætten i lejligheden 1th er. der bestilt ny filtermåtte og stænkstålplade til væggen bag komfuret    Claus Rydberg skifter navneskilte på dørtelefon og postkasse til den ny lejer.

Ejendommen                                                   Intet

Evt.  Sonja og Vibeke Knudsen har lavet en ansøgning til Kongsted        Sparekasses fond om tilskud til indkøb af hjertestarter opsættelse, samt kursus i brug af den. Vi indkøber en ny støvsuger til Magasinet

Næste møde: 6/3

 

Referat af  bylaugsmødet 9/1-2017

Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Bent, Lars og Sonja

Afbud:Simon 

Godkendelse af mødet i december: godkendt med bemærkning om, at når der sættes aktiviteter i gang, skal der sættes navne på.

Siden sidst: intet

Nyt fra formanden:  

Økonomi:

Kontantkassen                                  4314,00 kr

Medlemskonto   0631 1039587        9875,00

Foreningskonto  0631 1005000       81867,25

Højrentekonto    0631 1017427     102540,15

Æblekonto         6140 4217640.        5147, 17

Ejendommens lejere.  Lejligheden 1. th  er lejet ud. Nu skal lejligheden sættes i stand

Ejendommen: Intet

Kommende arrangementer:  Gule ærter den fredag den 20/1. Tovholder      Anne og Bent. Borddækning. Lars og Sonja. Oprydning     Peter og Bent

Hvad skal der ske på byjorden. Oplæg ved Klaus

Klaus har kontakt til mads fra Eskildstrup savværk, der har erfaring med opsættelse af shelters. Han vil komme med et tilbud med tegninger som vi skal forholde os til. Godkendes det vil vi søge om midler til at fuldføre projektet. Projektet fremlægges på generalforsamlingen til maj.

Fortsat drøftelse af ændring af vedtægterne vedr. medlemsskab af bylauget. Flytter man fra Området skal man fortsat betale kontingent for at opretholde sit medlemsskab. I særlige tilfælde kan bestyrelsen give dispensation.

Evt. Bestyrelsen drøftede priser på spisningen. Vi foreslår: op til 10 år er det gratis, 10 - 15 halv pris og over 15 år fuld pris

Næste møde 6/2.

 

Referat af bestyrelsesmødet den 5/12-16

Mødet afholdes hos Jørgen og Hanne

Deltagere: Peter, Hanne, Jørgen, Bent, Sonja, Lars

Afbud: Klaus, Simon, Leif

Godkendelse af referatet novembermødet:  Ingen kommentarer

Siden sidst:

Mortens and: der deltog 42 voksne og 7 børn. Overskud på 585 kr. Maden fra Meny Faxe var meget god og der var rigeligt.

Julemarked: det var en succes. Udstillerne mener at der var ca. 100 besøgende. Til arrangementet næste år skal der udarbejdes stadepladser, regler og tider for opstilling og nedtagning samt rengøring. Efter sommerferien planlægges årets julemarked i samarbejde med udstillerne.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi:

Kontantkassen:                                  5315,50 kr.

Medlemskonto      0631 1039587     9725,00 kr. 

Foreningskonto    0631 1005000    99287,26 kr.

Højrentekonto     0631 1017427  102.540,42 kr 

Æblekonto          0631 4217640       5042,17 kr.

Ejendommens lejere: 1th. Er ledig pr. 1/3. Der må gerne sættes annonce på hjemmesiden,  facebook m.m.

Ejendommen: Intet

Hvad skal der ske på byjorden? Oplæg ved Klaus: udsættes

Evt. På næste møde drøftes evt. Vedtægtsændring vedr. medlemsskab af bylauget

Næste møde den 9/1-2017

Referat af bestyrelsesmødet  i Bylauget den 7/11 hos Sonja

Deltagere: Sonja,Lars, Peter, Hanne, Jørgen, Bent og Ivan

Afbud: Klaus, Simon og Leif.

Ivan Jørgensen deltager i 1. punkt omkring julemarked.

Godkendelse af referatet fra oktober: Referatet godkendt

Julemarked afholdes søndag den 4/12 kl. 10-16. Der er tilmeldt 8 udstillere. Helle Bolgen laver tekst og billeder til Faxe Bugten. Endvidere skal der reklameres på hjemmesiden og Facebook. Lars lægger tekst på Rønnede netværk. Udstillerne har lokalerne fra lørdag. De sørger selv for udsmykning og rengøring søndag. Sonja og Lars repræsenterer bylauget søndag kl. 10 - 13, Hanne og Jørgen kl. 13-16. Jørgen og Peter prøver at lave et par sandwich til reklamer.

Siden sidst: Æblepresning. Der kom 4 familier og der blev presset 200-250 liter æblesaft.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi:

Kontantkassen                                        370,00 kr.     

Medlemskonto   0631 1039587            8900,00 kr.

Foreningskonto 0631 1005000           97099,76 kr.

Højrentekonto   0631 1017427        102.540,42 kr.

Æblekonto        6140 4217640             5042,17 kr.

Ejendommens lejere: Vi har bedt lejerne tørre tøj i kælderen. Imidlertid giver det fugtproblemer. Jørgen undersøger prisen på ventilation i ruden.

Ejendommen:      Intet

Kommende arrangementer: Mortens and

Tovholder                           Hanne

Kommunikation:                 Peter

Borddækning:                    Sonja, Peter og Helle lørdag kl. 8.00

Afrydning:                           Der lægges sedler under tallerknerne

Rengøring:                  Lars og Jørgen                          

Hvad skal der ske på byjorden? Oplæg vedd Klaus                                  

Punktet udsættes til næste møde

Fortsat drøftelse af forhøjelse af udlejningsprisen på "Magasinet".  Udlejen hæves til 800 kr pr. 1/5-2017 for bylaugets medlemmer. Lejen for AOF hæves til 85 kr. Pr gang. Forhøjelsen orienteres til medlemmerne under formandens beretning til generalforsamlingen i 2017

Evt. Vi talte om at skifte kablerne ud i "Magasinet"og få lavet en mere hensigtsmæssig måde at tænde og slukke lyset på. Etablering af en pavillion mod nord, som skal kunne anvendes til velkomstområde til gæsterne.

Næste møde hos Hanne og Jørgen den 5/12

 Bestyrelsesmødet 3/10-16

Deltagere: Jørgen, Hanne, Lars, Bent, Sonja, Klaus og Peter

Afbud: Simon,

Siden sidst: Æblepresning. Der var 7 familier til Æblepresning. Der blev presset godt og vel 200 liter.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi:

Kontantkassen                                                    692,50 kr.

Medlemskontoen     0631. 1039587                  7175,00 kr.

Foreningskontoen   0631.  1005000                78226,37 kr.

Højrentekontoen     0631.  1017427             102.540,42 kr

Æblekonto              6140   4217640                  4742,17 kr.

Ejendommens lejere:   Der er varslet huslejestigning på 44 kr. Pga stigning i forsikringspræmie, ejendomsskat m.m.

Pr. 1/10 er Morten efter eget ønske fratrådt som vicevært. Han indbetaler fremover fuld husleje. Sonja slår fremover græsset og fjerner ukrudt

Ejendommen: Jørgen har omlagt fliserne som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.

Det fugt som kan ses hos Klaus skyldes, ifølge tømreren, en kuldebro. Vi anbefaler, at han maler væggen.

Håndværkerne er færdige med renoveringen tirsdag den 4.Der bliver gjort rent torsdag.

Yogaholdet begynder igen mandag og der er hverdagsmad tirsdag den 11.

Kommende arrangementer: Mortens and i november

Tovholder. Hanne kontakter Meny Faxe for at høre om priser

Kommunikation: Peter sender invitation ud.

Borddækning: Sonja, Helle og Peter

Afrydning: aftales på næste møde

Rengøring: aftales på næste møde

Skal der ske noget på byjorden? Klaus indhenter tilbud på materialer til næste gang. Er ideen realisabel så skal der laves nabohøring, vi skal beslutte, hvad den skal indrettes til.

Evt.på næste møde videreføres diskussionen om forhøjelsen af prisen på udlejning af " Magasinet"

Næste møde: Mandag den 7/11 hos Sonja

Ref. Bent

Dagsorden til bestyrelsesmødet 5/9-16

Deltagere: Klaus, Sonja, Peter, Hanne, Jørgen, Bent og Simon

Afbud: Lars, Leif

Siden sidst: Sommerfest på byjorden. Vi skal til næste gang orientere politiet om, at vi arrangerer et udendørs fest med musik. Vi lejede et partytelt hos Michael Jensen for 1000,00 kr. Naboerne leverede strøm. Der blev indkøbt ca. 20 kg. Kul. Vi lånte to gasgrill hos Britt og Torben og Henning Svanebjergs leverede sin store kulgrill. Der kom 61 voksne betalende. Arrangementet gav et lille overskud. Vi satser på at lave et tilsvarende arrangement næste år.

Nyt fra formanden: Alle har delt hvervemateriale.

Bestyrelsen har været på Rønnede Kro for at spise en bestyrelsesmiddag.

Indbetaling fra medlemmerne skal være betalt den 15/9..

Økonomi:

Kontantkassen                                                                                 907,00

Medlemskontoen                                  0631 1039587                  3375,00

Foreningskontoen                                0631 1005000              119,823,09 kr

Højrentekontoen.                                  0631 1017427              102.540,42 kr.

Æblekonto                                              61404217640                   4742,17 kr.

Ejendommens lejere:         Intet

Ejendommen: Terasserne ved stuerne har sat sig og skal repareres. Kan måske skyldes nedbruddet af kloakrørene. Jørgen undersøger problemet og kontakter Søren Bach, hvis der skal graves. Efter skybruddet søndag den 4/9 er der kommet vand i fyrkælderen. I lejligheden hos Klaus er der mærker på væggen ind mod bylauget, så lægterne kan ses. Det kan måske hænge sammen med de øvrige fugtskader i bylauget. Jørgen taler med de tømrer, der arbejder med     vandskaderne i bylauget om hvad der kan gøres for at fjerne fugten. Der er etableret dræn på bylauget som planlagt, beskrevet i referatet fra juni. Peter og Jørgen laver en gps- indmåling på jorden.

Kommende arrangementer: Høstfesten er aflyst pga vandskaden

Evt.: Vi har kontaktet Mathilde Holmer, som gerne vil være tovholder i forhold til etablering af fibernet i kommunen. Bent har ringet, sendt besked via messenger, men hun har ikke meldt tilbage.

Næste møde: Mandag den 3/10

Referat af møde i bestyrelsen for Leestrup Bylaug den 8. august 2016.

Afbud: Bent

VANDSKADEN: Hanne har talt med teknikeren , som har scannet for skimmel.

Affugter skal fortsat køre i 14 til 21 dage. Prøver fra laboratoriet skal vise resultatet (p.t  svar ukendt)

Da renovering af toiletterne skal pågå, drøftede bestyrelsen, om vi skulle tænke ny indretning. Jørgen vil indhente bud fra vvs-sagkyndig fra forsikringen.

Godkendelse af referat fra juni 2016 afventer til næste møde.

Der var intet nyt fra formanden.

Lejer fra 1. sal til venstre har klaget over meget varmt brusevand.

VVS medarbejder kendte kedlen.  Vandtrykket var faldet fra kedlen.

Der er skiftet vandhane i badeværelse og køkken. Menbram udskiftet i afløbsrør i køkkenvasken.

SOMMERFEST på byjorden:  Bestyrelsen blev enige om at benytte Bylaugets telt 4 x 9 m – til  orkesteret. Sonja finder løsning på andet lokale eller leje af stort telt til gæsterne. Peter W.  er ansvarlig for udsendelse af mail  til medlemmerne vedrørende koncerten med Copenhagen Soul Food Band  den 3.9.16.

Der kan ikke på nuværende siges noget om tidshorisonten på  arbejdet for vandskaden, hvorfor det ikke står klart, om vores årlige Høstfest kan afholdes.

Peter W.  anmoder om, at vi hver i sær holder øje med ny beboere i forhold til kontingent-inddrivning.

Driftskonto                                                                kr. 118.959,99

Foreningskonto                                                       kr.         750,00

Æblepresning                                                           kr.      4.742,00

Kassen                                                                         kr.      2.063,15

Højrentekonto                                                         kr. 102.540,00

Ref. Sonja K.

Referat fra bylaugs-mødet mandag den 6/6-2016

Deltagere: Lars, Hanne, Jørgen, Peter, Sonja, Leif og Klaus

Afbud: Bent og Simon

Godkendelse af referatet fra maj: Godkendt for bestyrelsesmødet, ikke alle mente at de havde fået referatet fra GF, Klaus sender ud med dette referat.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand:                                     Klaus Møllgaard

Næstformand:                             Sonja Kaspersen

Kasserer:                                     Hanne Kastberg Sørensen

Sekretær:                                     Bent Nygård

Webredaktør:                               Peter Wollesen

Bygningsansvarlig:                       Jørgen Kastberg Sørensen

Lejligheder:                                   Sonja Kaspersen

Indkøb:                                         Lars Nielsen

Siden sidst: Arbejdsdagen forløb som planlagt, alle listede opgaver blev udført.

Nyt fra formanden: Per er informeret om det stop i drænet/afløbet fra by-jorden mod brønden på Skovholmvej, som vi fandt i vinter ved spuling i brønden på by-jorden

Økonomi:

Kontantkassen                                                       2.096 kr

Medlemskonto           0631 00039587                      600 kr

Foreningskonto          0631 1005000                 110.933 kr

Højrentekonto            0631 10117427               102.520 kr

Æble konto                                                              4742 kr

Ejendommens lejere: Beboermøde med lejerne Saksholmvej 36 – 9. maj 2016

Sonja Kaspersen, og Jørgen Sørensen deltog, Freja og Patrick og Ann og Morten deltog i mødet fra lejerside, Claus Rydberg meldte fra, idet han ikke er på "toppen", Christian har jeg forgæves forsøgt at kontakte uden held, han modtager et skriv fra et i øvrigt et dejligt positivt møde.

Ved mødet oplyste lejerne, at der ikke var gener – rent helbredsmæssigt – som var forårsaget af ophold i lejlighederne (fugt). Der blev ikke mere tørret tøj i lejlighederne. Der er fra bestyrelsens side indkøbt små tøjstativer og man kan ligeledes benytte det udendørs store tørrestativ.

Patrick oplyste, at der stadig var problemer med måske fugtplet i øverste højre hjørne i køkkenet (Jørgen ser på det). Ligeledes blev der ved gennemgang af lejligheden ved indflytning fundet hul i væg i stuen (muligvis forårsaget af opsætning af stikkontakt tidligere) til venstre ved indgang fra entre. (Jørgen ser på det).

Der er så beskidt overalt i opgangen - ingen får nogen sinde taget sig sammen til at vaske trappen, så Sonja Kaspersen har meldt ud til dem, at hun gør rent i opgangen. Lejerne vil muligvis præsenteret for en mindre afgift pålagt huslejen pga dette

Ejendommen: Ingen bemærkninger

Næste års program:

Høstfest 1/10

Æblepresning: 2. okt og 6. nov.

Mortens Aften: 12/11

Jule arrangement 4/12, skal godkendes/vendes med Ivan (Aktion: Bent)

Gule ærter: 20/1

Vinsmagning: 17/2 eller 24/2, vendes med Meny (Aktion: Klaus)

Fastelavn: 26/ (forældre-drevet)

Tema Aften: 18/3 eller 25/3, skal vendes med Anne Marie (Aktion: Hanne)
Generalforsamling: 17/5

Arbejdsdag: 27/5

Eventuelt: Vi enedes om at tage en bestyrelsesmiddag på Bylaugets regning, hverdagsmad på Rønnede Kro, foreslået dato 10/8 Klaus kontakter Rønnede Kro for bordbestilling

Jørgen spurgte om han kunne indhente tilbud fra Søren mht at nedgrave et afløb på byjorden, dette blev godkendt

Sonja meddelte at hun nu arbejder med datoen 3. september mht en udendørskoncert med Orkesteret ”Soul Food”. 

Næste møde: 8/8, hvor vi skal samle kuverter til næste års udsendelse, dvs at vi skal have ordlyden af udsendelsen og endeligt program på plads i god tid inden mødet, Peter laver oplæg baseret på tidligere års udsendelser, når datoerne er klappet af.

Ref: Klaus

Underskrifter:

Formand:                                      Klaus Møllgaard

Næstformand:        Sonja Kaspersen

Kasserer:                                      Hanne Kastberg Sørensen

Sekretær:                                     Bent Nygård

Webredaktør:                               Peter Wollesen

Bygningsansvarlig:                       Jørgen Kastberg Sørensen

Lejligheder:                                   Sonja Kaspersen

Indkøb:                                         Lars Nielsen 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 2/5-2016

Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Bent, Peter, Sonja, Simon

Fraværende: Dorte, Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Landsbyhøjskolen. Sonja refererede fra opholdet på Bonsai. Fokus var den kreative landsbyproces omkring udvikling af specifikke ideer, hvor der især var fokuseret på kommunikation. Ved større udviklingsplaner for Leestrup skal beboerne indkaldes, så alle kan inddrages i projektet.

Nyt fra formanden: Forstærkelsen af mobildækningen. Klaus har rundsendt en skrivelse om vi skulle indgå en aftale med firmaet der ville afprøve systemet. Vi afventer.

Økonomi

Kontantkassen         2436, 65 kr.

Medlemskonto         0631. 1039587                   300 kr.

Foreningskonto       0631. 1005000.         92283,82 kr.

Højrentekonto         0631. 1017427.         102.520,88 kr.

Æblepressekonto.   0614.  04217640.       4742,17 kr.

Ejendommens lejere : Sonja prøver at afholde et beboermøde i den kommende uge

Ejendommen:        Intet            

Drøftelser af hvorvidt vi skal formulere ansøgning til henholdsvis Sjællandske Medier og til Faxe kommune, jvf udsendte mails.

Vi laver en forespørgsel hos lokale forhandlere, for at få deres beskrivelse af f.eks et klatretårn med rutchebane.

Evt. Sonja har talt med gruppen Soulfood, som gerne kommer og spiller 2x 45 min. for 6.000 kr.

Vi satser på at afholde et open Air arrangement lørdag den 13/8, hvor vi vil opstille en grill som man kan benytte til medbragt mad.

Kommende arrangementer: Generalforsamling den 11 Maj

Rengøringsdag den 28. Maj. Jørgen udfærdiger en liste over hvad der skal laves.

Næste møde: 6/6

Ref. Bent

Referat af mødet i bylauget den 4/4-2012

Deltagere Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Bent

Fraværende Sonja, Dorte, Simon og Leif

Godkendelse af referatet fra marts. Godkendt

Fravær til bestyrelsesmøder bedes meddelt til Formanden

Siden sidst: Vinsmagning 29 deltagere 895 kr. I overskud

Nyt fra formanden: Klaus har modtaget en mail fra Victorfone, der hævder at have fundet en løsning på problemet med de SORTE mobilhuller – de lægger op til crowd funding af løsningen. Klaus fremsender mail til bestyrelsesmedlemmerne, der bedes melde tilbage, om det er noget vi skal gå videre til medlemmerne med.

Økonomi:

Kontantkassen.                            2366,50 kr

 Medlemskontoen                                     0631. 1039587.            150 kr

 Foreningskonto                                        0631.  1005000.          69464,00

 Højrentekonto                                           0631.  1017427.          102.520,88

Ejendommens lejere.     Intet

Ejendommen.  

Jørgen har talt med Søren om opretning af trappen til Magasinet, Søren lover at han vil tage sig af sagen snarest muligt, han har allerede fået betaling i form af to gratis lejninger af Magasinet.

Drænet på byjorden er bylaugets og skal vedligeholdes af bylauget. Brønden ved branddammen giver problemer for gennemstrømning pga Rødder, og passagen fra brønden på byjorden til brønden på Skovholmvej er stoppet ca 28 meter fra brønden på enten Jans eller Pers jordstykke.

Evt.    Sonja og Lars deltager i Landsbyhøjskolens arrangement på Bosai  Højskole.                              

Kommende Arrangementer:

Generalforsamling (GF) Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 18.30 biksemad og kl. 19.30 generalforsamling. På valg er Klaus, Sonja, Dorthe og Leif. Dorthe har udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen ifm næste GF, Bent vil undersøge evt kandidater til erstatning for Dorthe, og melde tilbage hurtigt. Peter udsender oplæg til invitation til GF, til kommentering af bestyrelsen, varslingsfrist for GF er 3 uger, dvs at invitation skal udsendes senest den 20 april.

 Næste møde 2/5

 Ref. Bent

 Referat af bylaugsmødet den 7/3-2016

 Deltagere. Klaus, Hanne, Jørgen, Simon, Peter, Sonja og Bent

 Afbud: Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: godkendt

 Siden sidst:  Fastelavn: 31 deltagere med et overskud på 77 kr.

Vildtaften: 69 deltagere med et overskud på 5756 kr.

Gule ærter i januar med et overskud 1367.

 Nyt fra formanden: Jørgen har rekvireret slamsugeren, fordi nogen af brøndene er tilstoppet med rødder og grene. Jørgen ringer til kommunen og beder dem kigge på brønden ved Skolehuset.

Peter Kaspersen vil gerne reparere bænken ved Stenager. Han får træ fra Peter Wollesen.

 Arrangementer i marts: Vinsmagning. Pris 100 kr., 110 for gæster

Borddækning: Hanne og Sonja

Oprydning: Jørgen, Hanne, Sonja og Peter

 Økonomi

Kontantkasse                                      2071,65

Medlemskonto       0631 1039587.    0

Foreningskonto.    0631.1005000.  111846,37

Højrentekonto        0631 1017427.       102.520,88 kr.

 Ejendommens lejere:   Sonja indkalder til et husmøde for at diskutere rengøring

 Ejendommen:  Brønddækslet er indkøbt. Nu lugte der ikke mere                   

 Æblepresseudstyret: skal bylauget overtage administrationen af anlægget?

På næste generalforsamling vil Peter stille forslag om, at Leestrup Bylaug overtager administrationen af anlægget. Sker det, skal der oprettes en seperat konto, som administreres af Bylauget..

Æblepressedage bliver 2/10 og 6/11. Begge dage kl. 10 - 12

 Generalforsamling-Indledende drøftelser

Bent tager kontakt til Dorte og Leif

 Eventuelt

Dialogmødet: Sonja og Hanne deltog i dialogmødet.  9 medlemmer fra beboerforeninger var mødt frem sammen med 5 konsulenter.

500.000 kr var til uddeling. 300.000 er øremærket til Haslev og Faxe, 200.000 kr. til landsbyerne

Konsulenterne aflønnes med 750.000 kr!!!!!!!!!!!

Vi besluttede, at vi ikke ansøger puljen om midler.

Efterfølgende havde vi en drøftelse af, hvad vi mente midlerne burde gå til, f.eks. Til udbygning af byjordens legeplads

Næste møde: 4/4- 2016

 Ref. Bent

 Referat af mødet mandag den 1/2-2016

Deltagere Peter, Klaus, Jørgen og Bent

Afbud Sonja, Hanne, Dorte, Leif og Simon

Siden sidst,Gule ærter med et overskud på 1200 kr.. 35 deltagere. Hertil kommer overskud fra salg af øl og vand 250 kr.

Nyt fra formanden Intet

Arrangementer i februar: Fastelavn:  Ulla Kroner står for arrangementet. Indbydelse sendt ud

Vildtaften fredag den 26/2. Madhold Anne Marie, Hanne og Sonja

 Borddækning: Peter, Helle og Klaus. Oprydning: Bent og Peter

 Økonomi:

Kontantkasse   3120, 50 kr.

Medlemskonto    0631 1039587     8339, 67 kr.

Foreningskonto   0631 1005000    78491, 07 kr.

Højrentekonto     0631 1017427   102520,88 kr.

Ejendommens lejere:          Intet

Velkomstskrivelse til nye beboere i lejlighederne. Bilag uddelt på sidste møde af Sonja:

Ændringsforslag: Vedligeholdelse af boligen skal udføres i samråd med bylaugets bestyrelse.

Tørring af tøj henvises til rummet i trappenedgangen. Der indkøbes tre dobbeltvingede tørrestativer

 Ejendommen: Intet

 Dialogmødet, status drøftes på næste møde.

Eventuelt: det lugter fra betontanken. Jørgen undersøger hvad et nyt låg vil koste. Arbejdet med  dette kan evt. Kombineres med  reperation af trappen. Jørgen kontakter Søren

 Kulturudvalget skal måske revurderes og besættes.

 På næste møde begynder vi drøftelsen af generalforsamlingen

 Næste møde: 7/3

 Ref. Bent

Bestyrelsesmødet den 4/1-16

Deltagere: Hanne, Jørgen, Peter, Sonja, Bent,Simon

Afbud: Dorte

Siden sidst

Nyt fra formanden

Næste arrangement: Gule ærter den 22/1

Indbydelse : Peter

Borddækning: Jørgen, Hanne og Sonja fredag kl. 16

Oprydning: Bent

Økonomi

Kontantkassen.   1975,50

Medlemskonto     0631  1039587                    8339,67

Foreningskonto   0631  1005000                    68029,32

Højrentekonto    0631  1017427                    102520,88

 Ejendommens lejere.         intet at bemærke

 Ejendommen:  fugtighed i st, tv. Fugtmålerne viser omkring 40%. Indtil videre foretager vi os ikke yderligere.

Sonja har udarbejdet et udkast til husregler for ejendommens beboere. Dette behandles på næste møde

 Hvordan forholder bylauget sig til mærkedage og dødsfald blandt medlemmerne?

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke giver blomster ved mærkedage og dødsfald.

 Eventuelt: vi prøver igen at få 2 borde. Vi køber hos Zederkof i Fredericia

Vedr. dialogmødet om udvikling af Landsbyområderne. Bestyrelsen sender sender Hanne, Sonja og Bent. Vi ønsker at deltage den 27/1,.

Næste møde: 1/2-16

 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7/12-15

Deltagere: Dorte, Klaus, Jørgen, Hanne, Peter og Bent

Afbud: Leif, Sonja

Godkendelse af referatet fra november Godkendt

Siden sidst: Mortens and arrangementet gik rigtig godt. Der var ca 45 deltagere. Der blev et lille underskud på ca. 400 kr.

Fremover betaler børn op til 12 år ikke noget, over 12 år er det halv pris.

Julemarked. Der blev solgt gløgg og æbleskiver for 1113 kr. Et overskud på 500 kr.

Nyt fra formanden: Landsbyhøjskolen. Sonja og Dorte har skrevet til kommunen som interesserede

Økonomi:

Kontantkasse.    2655 kr.

Medlemskonto. 0631. 1039587.   8250,00 kr     Lig 110 medlemmer.    

Foreningskonto  0631. 1005000.       96585,57 kr.

Højrentekonto.    0631. 1017427

Ejendommens lejere:             Der er stadig indeklimaproblemer i stuen tv. Vi kontakter en murer, som skal prøve at finde ud af problemet.

Ejendommen: Jørgen har fuget et af toiletterne, et køleskab er repareret og et toilet er udskiftet.

Eventuelt:

Fibernet i kommunen: Tilsyneladende kommer fibernettet ikke til Leestrup i denne omgang.

Næste arrangement: Gule ærter

Næste møde: 4/1-16

På næste møde sættes et punkt på dagsordenen omkring opmærksomhed ved dødsfald, jubilæer og runde fødselsdage

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 2/11-15

Deltagere: Klaus, Sonja, Hanne, Peter, Jørgen og Bent

Afbud: Simon

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst:

Vi har måttet aflyse vinsmagning og et foredrag om vandring på Caminoen.

Den 1/11 var der Æblepresning. Der kom 3 familier og der blev presset 120 liter saft.

Nyt fra formanden: Klaus har været til dialogmøde i Faxe Kommune. Klaus påpegede de områder, hvor vi havde søgt om hjælp fra kommunen, men havde fået nej. Dialogmøderne er financieret af Real Danica, men der er ikke penge nok til at iværksætte de foreslåede projekter. Kommunen har tilbudt at komme ud til et møde i Leestrup, hvor drøfte en strategi for udvikling af lokalområdet.

Kommende arrangementer:

Mortens and 14/11

Borddækning : Peter, Helle og Hanne

Afhentning af ænder: Jørgen

Oprydning: Klaus og Peter

Julestue i december: Anne Marie Bjerg og Ivan Jørgensen:

Bent skriver til de to at bylauget laver kaffe/gløgg/æbleskiver

Vi aftaler senere hvem der med hvornår fra bestyrelsen.

Økonomi:

Kontantkassen:                         1498,50 kr.

Medlemskonto:                          0631 1039587: 7875,00 kr.

Foreningskonto:                        0631 1005000: 97710,97 kr.

Højrentekonto                            0631 1017427: 102501,35 kr.

Ejendommens lejere: Sonja og Jørgen har sammen med Søren Leth gennemgået lejligheden 1tv. Søren fremsender et tilbud på malerarbejdet. Den ny lejer flytter ind pr. 15/11.

Ejendommen: Jørgen undersøger om der skal skiftes toiletter.

Endvidere er der fuger i bruserummet der skal skiftes. Jørgen laver det.

Der skal installeres målere til det varme vand og varmtvandsforbruget i den enkelte lejlighed. Klaus undersøger hvilke mulige firmaer der findes i området.

Eventuelt

Næste møde: 7/12

 Referat fra bestyrelsesmødet i Leestrup Bylaug den 5/10 kl. 19.30

 Deltagere: Sonja, Jørgen, Hanne, Peter, Klaus, Bent

 Afbud: Leif,   Fraværende: Dorte og Simon

 Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

 Siden sidst:

Høstfest  26/9: 42 voksne og 6 børn, underskud på 231 kr

Første æblepressning 4/10: Der blev lavet 165 liter most fra 5 husstande

Nyt fra formanden: Indbydelse til LAG møde, ingen deltager.

 Kommende arrangementer:    

Vinsmagning den 23/10 19:00, pris 110 kr: Klaus aftaler med Kasper fra Meny i Præstø

Indkøb: Ost og Brød: Klaus

Borddækning: Peter og Helle

Oprydning:  

Indbydelse: Klaus sender oplæg til Peter

 Foredrag den 6/11, pris 50 kr:

Indkøb: Chips og Peanuts

Borddækning og Oprydning: Aftales den 2/11

Indbydelse: Bent sender oplæg til Peter

Velkomst: Klaus

 Mortens Aften 14/11:

Klaus spørger Madsynergi

Bent spørger Meny Rønnede

Jørgen og Hanne spørger Højen

Tilbud mailes til best. senest 9/10

 Økonomi:

Kontantkasse:    4.398 kr

Medlemskonto:  0631 1039587: 7.350 kr (98 betalende medlemmer)

Foreningskonto   0631 1005000: 56.605 kr (to huslejeindb. mangler)

Højrentekonto      0631 1017427: 102.501 kr

 Ejendommens lejere:

Ny lejer 1. sal tv. Morten Rasmussen, indflytning pr 15/11, Sonja og Jørgen syner lejlighed, Sonja booker Søren Leth til at male mellem 1/11 og 14/11.

Claus Rydberg har fået eftergivet gammel gæld (ca 2000 kr), da vi har fejlet ift rettidig inddrivelse. Dorte er informeret om, at informere os hurtigere om manglende indbetalinger.

Ejendommen:

Stadig fugtproblemer i lejligheden st. tv, maleren Søren Leth konsulteres mht fugtgennemslag i tapetet.

Rullegardiner for vinduerne mod vest, Hanne undersøger.

Tilbud fra elektriker på 5000 plus moms for at skjule elinstallation i magasinet, vi venter lidt, til der er lidt flere penge på kistebunden.

Køkken udskiftning afsluttet, budgettet holdt: 81.084 kr + maling og lak

Viceværtfunktion er uafklaret, hvis de nye lejere ikke påtager sig opgaven, så vil Sonja gerne.

Lakere gulv: Klaus og Peter aftaler en mandag i Okt. Nov.

Eventuelt:

Pris indhentet på hjertestarter, ca 15.000 incl moms og montering, det har vi ikke penge til lige nu.

Næste møde: 2/11

 Referat af  bestyrelsesmødet i Leestrup Bylaug mandag den 31/8-2015

 Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Dorte, Bent, Peter, Sonja og Leif

 Afbud:

 Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

 Siden sidst: Velkomstbrevet er delt ud, med undtagelse af Sonjas rute

 Nyt fra formanden:intet

 Høstfest den 26/9: Bent undersøger menuen

 Borddækning: Lørdag kl. 14: Klaus, Dorte, Helle

 Afrydning: sedler under tallerknerne

 Rengøring: Sonja, Jørgen og Hanne

 Økonomi:

 Kontantkassen:                                                  346,50            

 Medlemskonto.                      0631 103 9587:   1875,00

 Foreningskonto.                     0631 1005000:   189918,97

 Højrentekonto.                       0631  1017427: 102501,35

 Ejendommens lejere:           Der er stadig udestående for betaling af vand og strøm fra Klaus

 Ryberg. Den udlånte lejlighed fra sidst bliver alligevel ikke udlejet. Den sættes til udlejning igen i diverse fora

 Ejendommen:  Jørgen har repareret stukkatur på gavlen og fliser på terrassen.

 Køkkenrenovering: der kommer besked om hvornår køkkenet kommer i denne uge.

De hårde hvidevarer bliver bestilt nu. Den nuværende fryser sættes i kælderen. Samtidig etableres der stikkontakt i kælderen. Tømren tages med på råd omkring køkkenvask.

Køkkenet rives ned i weekenden 5/6 september.

Eventuelt. Vi afholder et kulturmøde fredag den 6/11 kl. 1930. Emnet er vandring på Caminoen

 Bent kontakter

 Til næste års arbejdsdag skal vi fjerne noget grønt ved branddammen.

 Teksten omkring branddammen fjernes fra hjemmesiden.

 Teksten omkring muskelhunde fjernes ligeledes.

 Næste møde: 5/10

 Ref. Bent

 Referat af  bestyrelsesmødet i bylauget den 10/8-15

 Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Bent, Sonja, Peter og Dorte

 Afbud: Leif

 Godkendelse af referatet fra juni

 Siden sidst: vi kom i betragtning ved uddeling af pengene fra Kongsted Sparekasses Fond med                     56.000 kr.

 Nyt fra formanden: Intet

 Økonomi:

Kontantkassen.                   548,50 kr.

Flexkonto.                  0631 1017427 :  189672,36

Foreningskonto.         0631 10050000: 102501,35

Medlemskonto.          0631 1039587:     0,00 kr.

 Ejendommens lejere: 1. Sal til venstre har sagt op pr. 1/11.

Sonja holdt åbent hus den 25/7, og flere kom og så lejligheden.

Den er nu udlejet pr. 1/11

Klaus Rydberg har opsagt viceværtjobbet

Den ny lejer tilbydes jobbet. Sonja kontakter lejeren

Sonja laver udkast til en husorden til næste møde.

 Renovering af køkkenet: elementerne kommer formentlig i uge 35. Inden da skal køkkenet ryddes.

Stolene køres i kælderen og der stilles borde op i gangen til porcelænet.

Når vi kender dagen for elementernes ankomst skriver Bent mail til bestyrelsen og vi mødes for at rydde op, male og evt. lakeres gulv.

Jørgen køber maling, lak, afdækningspapir, samt pensler og ruller

Vi vil købe et 90 cm glaskeramisk komfur

Køle/frys elementet skal være 186 højt, og 2/3 køl og 1/3 frys.

Klaus undersøger forskellige muligheder for emhætter.

 Hverdagsmad 1/9:

 Evt. Vi pakker udsendelsespapirerne tirsdag den 18/8 kl. 19.00

Kloakering: vi vil foreslå at der kan komme en person fra kommunen og orientere om kloakeringsplanerne for Leestrup. Jørgen kontakter kommunen.

 Læs bestyrelsens holdninger på hjemmesiden. Dette tages op næste gang.

 Næste møde: 31/8 kl. 19.30

Sonja melder afbud til mødet

 Bent

Referat af bestyrelsesmødet  i Leestrup  Bylaug mandag den 1/6-15

 Deltagere: Klaus, Jørgen, Simon, Dorte, Peter, Bent, Hanne og Sonja

 Afbud: Leif

 Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen: Godkendt

 Konstituering af bestyrelsen:

 Formand:               Klaus

Næstformand:       Sonja       

Kasserer :             Hanne

Sekretær:              Bent

Kommunikation:     Peter

Bygningsansvarlig: Jørgen

Lejligheder:           Sonja

Indkøb:                 Dorte

 Siden sidst:         Rengøring den 30/5.

                            Der blev pudset væg på bagsiden af Magasinet, et vindue i Magasinet blev malet, og rummet blev gjort rent. På byjorden blev gyngestativet færdiggjort og Sandkassen blev etableret.

 Nyt fra formanden: Vi har ansøgt 56.000 kr. fra Kongsted Sparekasses fond til etablering af et nyt køkken. Vi satser på at betale det resterende beløb selv. ca. 25.000 kr., så det samlede beløb bliver 81.000 kr.

 Program for det kommende år:

Høstfest.                               26/9 kl. 18.00

Vinsmagning.                       23/10 kl. 19.00

Æblepresning.                      4/10 og 1/11

Mortens and.                      14/11 kl. 18.00

Julearrangement.                6/12 kl.  10 - 16

Gule Ærter.                         22/1 kl. 18.30

Fastelavn.                           7/2

Vinsmagning.                     26/2 kl. 19.00

Temaaften                          19/3  kl.18.00

Generalforsamling              11/5 kl. 19.30. Spisning kl 18.30

Rengøring                           28/5 kl. 9.00

 Økonomi:

Kontantkassen.                                               894,50

Medlemskonto.                 0631. 1039587.    0 kr.

Foreningskonto.               0631.  1005000.     122 126,54 kr

Højrentekonto.                 0631.  10117427.    102 491,20

 Ejendommens lejere.       Intet

 Eventuelt.

Vi besluttede at Peter sender materialer ud vedr. Den årlige medlemskommunikation.

Peter laver kuverter som pakkes med materialet, og disse skal uddeles senest 1/9                                                  

 Næste møde.   10/8

 Klaus Mølgaard.                                     Peter Wollesen

 Sonja Kaspersen.                                  Hanne Sørensen

 Peter Sørensen.                                Dorte Møller Larsen                                    

 Bent Nygaard

 Referat fra generalforsamling den 20. maj 2015

1)   Valg af dirigent: Peter Kaspersen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2)   Valg af stemmetæller: Lars Gunner Frandsen blev valgt sammen med John Larsen

3)   Formandens beretning. Formandens beretning er vedlagt referatet. Formandens beretning blev vedtaget

4)   Bygningerne: Sørens kommentarer til bygningernes tilstand vedlægges

5)   Regnskab for det forgangne år. Hanne gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet vedlægges referatet.

6)   Indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag

7)   Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen: Peter Wollesen, Søren Bach, Hanne Sørensen og Bent Nygaard er på valg. Søren ønsker ikke genvalg. Ligeledes ønsker John Aagaard ikke at fortsætte.

8)   Til den ny bestyrelse valgtes følgende: Peter Wollesen, Hanne Sørensen, Jørgen Sørensen, Bent Nygaard, Dorthe Møller Larsen.

9)   Som suppleant til bestyrelsen valgtes Simon Hempel i stedet for Jørgen Sørensen.

10)  Valg af revisor: genvalg af begge revisorer, men generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at finde en afløser for Peter Kaspersen

11)  Eventuelt: Bent undersøger mulighederne for at få billetter til Cirkusrevyen.

12)  Anskaffelse af hjertestarter. Hvis vi ikke kan få betalt en hjertestater fra TrygFonden vil vi prøve at lave en indsamling blandt beboerne. Sammen med hjertestarteren skal der etableres et kursus i hjertemassage i byen

Referat fra bestyrelsesmødet Leestrup Bylaug  4/5-15 i Magasinet kl. 19.30

Deltagere: Jørgen, Sonja, Peter, Klaus, Hanne, Søren, John

Afbud: Bent

Godkendelse af referatet sidst: Godkendt

Siden sidst: Intet arrangement

Nyt fra formanden: Henning Svanebjerg har meddelt at han ikke kan påtage sig græsslåning af byjorden mere. Jørgen vil gerne påtage sig opgaven for den samme betaling som Henning har fået.

Fortsat drøftelse af ansøgning til LAK- midler

John og Bent’s udkast diskuteret, forslag til præcisering og tilføjelser, John retter og sender opdateret udkast ud. Sonja har oversigt over fonde, vil fordele mellem sig selv, Klaus og Peter og sende liste til respektive.

Opgavebeskrivelse og ansvar for de forskellige opgaver for bestyrelsesmedlemmerne

Mangler: Søren/Bygningsansvarlig, John/indkøbsansvarlig og Sonja/ansvarlig for lejerne mangler. Bents oplæg til sekretær blev diskuteret, Klaus retter den til ift diskussionen på mødet og sender opdateret version ud på mail.

Generalforsamling 20/5:

Borddækning: Vi mødes ved 18.00 tiden og dækker bord, spiser 18.30, og holder GF 19.30

Afrydning: Vi rydder op inden vi går hjem

Forslag til ordstyrer: Peter Kaspersen, Sonja spørger.

Kandidater til bestyrelse: Dorte Larsen, Klaus minder hende om GF den 20., Bent snakker med Simon, så vi er sikre på at de kommer til GF.

Rengøring/Arbejdsdag 30/5:

Vi skal stræbe efter at få gyngen på byjorden færdig inden sommer. Gynge arbejdsdag med nedgravning/­støbning af gyngestativ lørdag den 16. maj; der er brug for en 4-5 arbejdsduelige/­villige personer, Søren koordinerer deltagere. Gyngen kan så evt monteres færdig og faldsand udjævnes på arbejdsdagen.

Muren på vestsiden skal repareres, Jørgen køber mørtel og medbringer murergrej.

Male vinduesrammer.

Klipning og beskæring i haven.

Derudover, sædvanlig oprydning, vinduespudsning rengøring og optælling af inventar.

Økonomi

Kontantkasse:                                                                                                            ??

Flexkonto.                   0631 1017427.                           102.491,20 kr

Foreningskonto.          0631 1005000                              97.867 kr (ikke al husleje for maj indgået)

Medlemskonto.            0631 1039587.                              0,00 kr

Ejendommens lejere: Vicevært Claus Rydberg har haft svært ved at slå græsset, da græsslåmaskinen er i stykker. Sonja mener at Peter kan have en til salg, hvis den gamle ikke kan repareres. Samtaleanlæg i udu, Søren vil spørge Lars, der reparerede låse og dørtelefon sidst.

Hverdagsmad den 12/5: En overraskelse med tilbehør.

 Næste møde: Aftales på GF

 Klaus

Referat fra bestyrelsesmødet  den 13/4 kl. 19.30

Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Bent, Peter og John

Afbud: Sonja, Søren

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Vildtaften. En stor succes med omkring 50 deltagere.

Nyt fra formanden: Intet

Drøftelse af ansøgning til LAK-midler. John og Bent arbejder videre med oplægget

   Se vedlagte bilag

Opgavebeskrivelse og ansvar for de forskellige opgaver for bestyrelsesmedlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlem laver en kort beskrivelse af den enkeltes funktion

Bestyrelsesmedlemmers til/framelding til bylaugets arrangementer. Fremover skal bestyrelsesmedlemmerne melde sig til bylaugets arrangementer.

Kandidater til bestyrelsens ledige poster mhp valg ved generalforsamlingen.

På valg er: Peter, Hanne, Bent og Søren

Som suppleant: Jørgen

Økonomi:

Kontantkassen: 254,50

Flexkonto:                 0631 1017427;102491,20

Foreningeskonto :    0631 1005000: 103080,31

Medlemskonto:       0631 1039587: 0,00

Ejendommens lejere: Intet

Kommende arrangementer:  Generalforsamling

Hverdagsmad den 14/4:

Evt. Rengøringsdagen: hvad skal der laves/repareres? Forslag medbringes til næste møde

Næste møde: Mandag den 4. maj

Bent

 

Referat fral bestyrelsesmødet den 2/3-15. Kl. 19.30

 Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Sonja, Søren og Bent

 Afbud: John

 Godkendelse af referatet fra sidst: godkendt

 Siden sidst: fastelavn med deltagelse af 26 voksne og 20 børn

Vinsmagning med deltagelse af 29 deltagere.

 Nyt fra formanden: Intet

 Drøftelse af LAK- midler: vi vil ansøge om midler til renovering af køkkenet og til etablering af legeplads på byjorden. Vi skal ansøge om minimum 100.000 kr. Der skal indhentes to tilbud fra begge områder. Søren og Klaus indhenter tilbuddene. Der er ansøgningsfrist den 1/6 og 1/9. Derudover ansøger vi fonde om tilskud til dele af projektet. Klaus rundsender tegninger og den tekst der blev forfattet tidligere

 Økonomi pr. 1/3

Kontantkassen.            1406 kr.

Flexkonto.                   0631. 1017427. 102491,20

Foreningskonto.          0631. 1005000.  105682,53

Medlemskonto.           0631.  1039587.  8292,94

 Ejendommens lejere. Intet

 Kommende arrangementer: Vildtaften. Borddækning:  Helle og Peter. Afrydning: Der lægges sedler under tallerknerne. Rengøring: Klaus, Jørgen og Peter

 Hverdagsmad den 10/3: Forloren Hare med salat + dessert

 Evt.

 Næste møde den 13/4

Referat fra bestyrelsesmødet i Bylauget den 2/2 kl. 19.30

Deltagere: Jørgen, Hanne, Sonja, John, Klaus, Peter og Søren

Afbud: Bent og Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

 Siden sidst: Ny vandhane til køkkenet indkøbt, 5 års garanti på hanen, Jørgen skifter.

Gule ærter arrangement, overskud 1700-1800 kr, 45-50 deltagere

Skal vi holde en bestyrelsesmiddag? Rønnede Kro foreslået.

Økonomi pr 1/2:

Kontantkassen.                                      200 kr.

Flexkonto.                    0631  1017427. 102.491,20 kr

Foreningskonto.           0631.  1005000  99.119,04 kr

Medlemskonto.             0631.  1039587 8.217,94 kr

Ejendommen + lejere

Ingen problemer

Kommende arrangementer

Energimøde torsdag den 5/2: Bent har en aftale med Lars og Ulla om, at vi kan se deres luft til vandanlæg. Elias vil også vise sit pillefyr frem, og måske Frederik og Vibekes anlæg. Der er 12 tilmeldte til mødet. Mail skal sendes ud om at mødet gennemføres og med angivelse af tidspunkt.

Fastelavn.    Søndag den 15/2, Ulla Kroner koordinerer

 Hverdagsmad Tirsdag den 17/2, Chili con Carne

 Vinsmagning med ost.   Fredag den 27/2, kl 18.30

SuperBest købmand Kasper/Præstø har indvilget i at præsentere vinene u.b., hvis vi køber vin hos ham. Budget er 100 kr per deltager, 110 kr per gæst, 50 kr til vin og 50 kr til ost og brød; minimum 20 deltagere og 6 forskellige vine til gns pris på 60 kr per flaske

Evt:

Yoga husleje for 3 halvår mangler, Hanne sender regning (via Dorte)

 Næste møde den 2/3

 Referat fra bestyrelsesmødet den 5/1-2015 i Magasinet

Deltagere Hanne, Klaus, Peter, Bent, Jørgen

Afbud. Sonja, Søren ,John og Leif

Godkendelse af referatet fra december. Godkendt

Siden sidst:  intet

Nyt fra formanden: kommunen har kontaktet Klaus for at høre om interessen til et møde omkring udskiftning af oliefyr. Der er sendt besked ud til medlemmerne og 3-4 har meldt tilbage. Kommunen ønsker at afholde mødet og vil kontakte os ang. dato.

Økonomi pr. 1/1-15

Kontantkassen.                                            4 kr.

Flexkonto.              0631 1017427.   102.491,20 kr.

Foreningskonto.     0631  1005000.    89.437,04 kr.

Medlemskonto.      0631. 1039587.       8217,94 kr

Ejendommes lejere: intet

Kommende arrangementer: Gule ærter

Borddækning: Helle, Peter og Klaus

Rengøring: Hanne og Jørgen

Eventuelt. Anne Marie Bjerg inviteres til næste møde.

Vi ønsker at afholde en aften med vin og ost den 27. Februar

Klaus taler med Super Best i Præstø.

Æblepresning bliver i år den 4. Oktober og den1. November

Næste møde den 2/2

Bent

Referat fra bestyrelsesmødet den 3/11-2014 i Magasinet

Deltagere: John, Peter, Klaus, Hanne, Søren, Bent, Jørgen

Afbud: Sonja

Julemarked

Temaaften i marts

Til de første to punkter deltog Anne-Marie Bjerg, som tovholder for Julemarked og deltager i Temaaftenen i marts.

Anne-Marie kan ikke på det aftalte tidspunkt, så vi prøver at få en anden til stå for arrangementet.

Lykkes det ikke, må vi aflyse Julemarkedet i år.

Bent taler med Ivan Jørgensen for at høre om han evt. Vil være tovholder

Lykkes det er vagtplanen følgende:

Lørdag formiddag: Peter og Klaus

Lørdag eftermiddag: Bent og ?

Temaaften i marts bliver en vildtbuffet. Anne-Marie laver maden med hjælp.

Godkendelse af referatet fra oktober :

Siden sidst: 7 husstande deltog og der blev presset 200 l æblesaft.

Helle og Peter har ordnet lagerrummet.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi pr. 1/11

Kontantkassen.                                  72 kr.

Foreningskonto.  0631 1005000.  80.238,29 kr.

Medlemskonto.   0631 1039587.   7.875,00 kr.

Højrentekonto.   0631  1017427.  102.369,01

Ejendommes lejere

Der er fugt i lejligheden st. Tv

Plæneklipperen er ved at være udtjent. Søren køber en ny

Mortens And

Der er tilmeldt 34 voksne og 6 børn

Praktiske aftaler omkring madlavning

Borddækning John, Helle, Peter

Kaffe/te der lægges sedler under tallerknerne

Opvask der lægges sedler ud.  

Oprydning: Jørgen, Sonja, Klaus og Peter

Eventuelt:

Næste møde 1/12

Bent

Referat fra bestyrelsesmødet den 1/9- 14

Deltagere: Klaus, Søren, Peter, Jørgen, Hanne og Bent

Afbud: Sonja, John, Leif

Godkendelse af referatet fra august: godkendt

Siden sidst: Der er kommet underlag til legepladsen, det er nu kommet i sække.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi pr. 1/9

Kontantkasse.             36 kr.

Foreningskonto.  0631 1005000.     65.981,95

Medlemskonto.  0631. 1039587.    2025,00

Højrentekonto.   0631. 10117427.  102 369,10

Ejendommes lejere: Intet

Høstfest: Bent spørger slagteren i Kongsted, om han kan lave helstegt pattegris på grillen.Vi ( Anne og Bent + ?) laver selv salat og kartofler til. Kan slagteren ikke er alternativet en "platte" , som vi bestiller hos slagteren, og hvortil vi selv skaffer sild og ost m.m. Borddækning: Helle og Peter. Vi spørger Inge Lise om hun vil pynte op. Oprydning: Klaus ,John

Hverdagsmad :  vi serverer kyllinger ,med salat og kartofler.

Eventuelt: Vi køber een Sandwichskilt, som sættes op i forbindelse med bylaugets arrangementer

 Næste møde 6/10

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. august 2014

Deltager: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, John, Søren, Sonja og Bent

Afbud: Leif

Godkendelse af referatet fra sidst:

Siden sidst : sonja har rykket kommunen for tilskud til legepladsen

Søren har tidligst tid til september

Nyt fra formanden :

ny lejelov. Det anbefales, at der er syn både ved ind- og udflytning

Økonomi pr. 1/8

Kontantkasse.                                238 kr.

Foreningskonto 0631 1005000.    77967 kr

Medlemskonto 0631. 103 9587.     0 kr.

Højrentekonto 0631.  10117427.   102 369,10 kr

Ejendommes lejere: Alle lejligheder er lejet ud.

Fremover er proceduren den, at når en lejlighed er ledig spørges de andre lejere inden den annonceres i pressen. Lejerne får så en uge til at reagere.

Hverdagsmad: Skrivelsen godkendt.

Eventuelt: Peter laver en kuvert til hver husstand med alt uddelingsmaterialet. Materialet skal være uddelt inden 1. September

Kommunen beder om at få en liste over de veje, som dækker de beboere, som kan blive medlem af Leestrup Bylaug. Klaus sender listen til kommunen.

Næste møde: 1/9


 

DReferat fra bestyrelsesmødet i Leestrup Bylaug mandag den 2. juni kl. 1930

Deltagere Klaus, Peter. John, Sonja, Hanne, Søren, Bent, Leif og Jørgen

Afbud ingen

Godkendelse af referatet fra sidst: ingen

I fremtiden lægges alle referater på bylaugets hjemmeside, når de er blevet godkendt.

Konstituering af bestyrelsen.

Formand: Klaus Mølgaard

Næstformand/indkøber John Aagaard

Kasserer: Hanne Sørensen

Sekretær: Bent Nygaard

Weberedaktør: Peter Wollesen

Bygningsansvarlig: Søren Bach

Udlejning af lejligheder: Sonja Kaspersen

Siden sidst: rengøring. Mere end 20 deltog på rengøringsdagen

Her blev bl.a. gyngestativet malet. Der skal nu købes sand, ca. 5 kubikmeter

Søren sender en mail ud, når han er klar til gravearbejdet

Magasinet blev rengjort

Hækken og græsset blev klippet

Asfalt foran indgangen, og fliser blev rettet op

Nyt fra formanden:

Henning Svanebjerg holder lige en midlertidig pause med græsslåning. Gunnar og Frederik har senest slået græsset.

Bestyrelsesansvar. Klaus har modtaget skrivelse fra Tryg Forsikring. Vi tegner en forsikring til kr. 5.000 kr.

Program for det kommende årti

Høstfest. 27/9

Kulturarrangement 25.oktober

Æblepresning

Mortens and. Lørdag den 8/11

Æblepresning

Julemarked 30/11

Gule ærter. Fredag 16/1

Fastelavn Søndag den 15/2

Temaaften 21/3

Kulturarrangement 18/4

Generalforsamling 20/5

Rengøring lørdag den 30/5

Tilmelding til arrangementer sker til Peter og Klaus

Økonomi

Kontantkasse kr. 238,00

Medlemskonto. 0631. 1039587

Foreningskonto 0631. 1005000

Højrentekonto. 0631. 10117427

Ejendommes lejere: Anders Olsen har sagt lejligheden op

Klaus har sendt flyers til udlejning ud.

Klaus, Sonja, Hanne og Bent sætter annoncer op

Eventuelt Alle husstande skal have besøg senest 1/9.

John vil lave et udkast til nogle spørgsmål ang de enkeltes mening om bylauget og dets arrangementer

Næste møde 4/8 kl. 19.30


 

27 maj 2014

Til stede: Claus, Søren, Sonja, Bent, Jørgen, Peter, Elias, Leif

Afbud: John

 Konstituering:

Formand.   Claus

Næstformand John

Kasserer.  Elias

Referent. Bent

Lejligheder Søren

Lejligheder. Sonja

Hjemmeside. Peter

 Orientering

Claus orienterede om mulighederne for omlægning af lånene i ejendommen.

Claus sender Nykredits beregninger til os alle og vi svarer tilbage pr. Mail.

Økonomi:

Foreningskonto 063110050000.             72605,74 kr.

Medl.                  06311039587.                0 kr

Højrente.           06311017427.                101431,29 kr.

Ejendommen.      Intet nyt

Kulturudvalget.     Vi drøfter det på augustmødet. Alle bør overveje eventuelle arrangementer.

Årsplan:

Høstfest 28.sept.

Æbler

Kultur. Oktober

Mortens aften 9.nov

Julearrangement. Anne Marie spørges

Gule ærter 17. Januar

Kultur i februar

Fastelavn 2. Marts

Temaaften med spisning 22. Marts

Generalforsamling 14. Maj

Rengøring 24. Maj

Mødedag mandag

1. Møde den 5. August


 

Referat af generalforsamlingen i Leestrup Bylaug den 14. Maj 2014

Valg af stemmetællere.

Valg af dirigent: Peter  Kaspersen blev valgt

Formandens beretning:

 Der er omkring 120 medlemmer, svarende til 67% af husstandene

Bylaugets arrangementer:

Klaus omtalte årets arrangementer.

Fællesspisningerne har haft rimelig tilslutning, mellem 35 og 50 deltagere.

Fastelavn og julestuen bliver arrangeret af andre end bestyrelsen

Der har været to kulturarrangementer: Bjerre, Bjerre og Bjerre samt en aften med Lone Hertz, hvor der mødte 45 op til en hyggelig aften. Til det sidste arrangement fik vi 3.000 kr. fra Faxe Kommune

Rengøring af bylaugets lokaler er den 24. maj.

Lejlighederne har alle været udlejet hele året.

Vi har søgt kommunen om tilskud til renovering af køkkenet. Vi kom desværre ikke i betragtning.

Vi vil også søge midler fra det nedlagte Kongsted Sparekasse, som har midler til uddeling.

Bestyrelsesansvar.

Vi har undersøgt muligheden for at tegne forsikring, som dækker bestyrelsen i tilfælde af, at nogen kommer til skade på bylaugets områder. En sådan forsikring,som dækker op til en million, vil koste 5.000 kr. pr. år. Bestyrelsen tager spørgsmålet op snarest

Magasinet har været udlejet 22 gange i løbet af året, ca. 2 gange pr. måned

 Regnskab.

Et bedre driftsresultat end sidste år. Det skyldes bl.a. at alle lejligheder har været lejet ud.

Regnskabet blev godkendt

Ejendommen:

Få reparationer i det forløbne år.

Spildevandsproblemerne i køkkenet skyldes, at der er en ekstra septiktank, der ikke er blevet tømt i flere år. Dette er nu sket

Solfangerne bliver renoveret, så de igen bringes til at fungere.

Enkelte tagplader skal udskiftes.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab: godkendt

Indkomne forslag: intet

 Valg af medlemmer til bestyrelsen/ suppleanter

Genvalg til Klaus Mølgaard,  Sonja Kaspersen og John Aagaard

Elias Ben-Hamadou valgte at træde tilbage, i hans sted valgtes Hanne Sørensen

Jørgen Sørensen genvalgtes som suppleant.

 Valg af revisor: Peter Kaspersen og Niels Erik Hybholdt blev genvalgt

 Eventuelt:

Gulvkludene til vask af gulve skal suppleres.

Bestyrelsen drøfter sagen

Hverdagsmad. Når bestyrelsen kommer rundt og tegner medlemsskab, vil der medfølge en informationsskrivelse om hverdagsmad. Man kan tilmelde sig ordningen, og de, der er tilmeldte, kan deltage. Der kan max deltage 30 personer pr. gang

Vi skal huske at sætte skilte op, hver gang vi har et arrangement.

Søren Bach opfordrede alle til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Leestrup vandværk.

Referat: Bent Nygaard


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. maj  2014

Deltagere: Klaus, Søren, Jørgen, Leif, Bent, Peter, John, Sonja og Elias

Afbud:

Godkendelse af referatet fra sidst:

Referatet godkendt.

Siden sidst: intet

Nyt fra formanden: intet

Kommende arrangementer:

Kulturaften med Lone Hertz.

kommunen har bevilget 3.000 kr. Til bylauget

Det skal sikres, at der er øl, vand og vin nok

Der skal arrangeres en scene.

Elias og Jørgen sørger for scenen, Bent har kontaktet Simon som mener, det er muligt at skaffe et udstyr

Generalforsamling: Klaus laver talen, Søren informerer om bygningen og Elias orienterer om økonomien.

Klaus, Søren m.fl sætter borde op.

Rengøring 24 maj.

Gyngestativet gøres klar, renses og olieres

Optælling

Ukrudt

Byjorden

Ejendommen

Økonomi:

Kontantkasse. 435,50 kr.

Medlemskonto. 0631 1039587:  9.429,61

Foreningskonto 0631 1005000: 85.918,90

Højrentekonto   0631. 10117427:  102.369,10

Ejendommes lejere

Viceværten har fået indskærpet hvilke forpligtigelser der følger med jobbet.

Ved spuling af rørsystemet fandt Søren ud af, at der er en ekstra septiktank der ikke er blevet tømt i flere år. Den er nu tømt. Klaus kontakter kommunen for at høre om vi har betalt for tømning af denne.

Evt.

Sonja kontakter kommunen om tilskud til legepladsen.

Har vi en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker evt. Skader ved en kommende legeplads.

Næste møde: mandag den 2. juni


 

Referat fra mødet mandag den 7/4- 2014

Deltagere: Klaus, John, Søren, Elias, Bent og Jørgen

Afbud: Peter, Sonja og Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Klaus har sendt ansøgning til kommunen ang renovering af køkkenet.

Kommunen giver mellem 25 og 33%, hvis vi godkendes.

Vi agter også at søge Kongsted Sparekassens fond.

Sonja ville søge kommunen om tilskud til legepladsen. Sonja har ikke meldt tilbage.

Vi har haft fællesspisning med En aften i Valhalla.

Der mødte ca. 50 personer op til stegeben.

Under opvaskningen konstaterede vi, at vasken igen var stoppet.

Nyt fra formanden

Kommende arrangementer:

En aften med Lone Hertz

Tovholder: John

Generalforsamling

Valg

På valg er Klaus, John og Sonja

Elias ønsker at udtræde af bestyrelsen

Suppleanter: Jørgen er på valg

Vi spørger " ud i landskabet" om mulige kandidater

Hverdagsmad næste sæson

På generalforsamlingen vil vi orientere om spiseordningen. Alle kan tilmelde sig til ordningen med mailadresse, og herefter kan de tilmeldte tilmelde sig den enkelte spisning

Økonomi pr. 1/4

Kontantkasse.                Kr. 4.425,50

Medlemskonto.               0631 1039587 kr.: 9.429,60

Foreningskonto.              0631 1005000 kr. 54.935,90

Højrentekonto.                0631  10117427 kr 102.369,10

Ejendommes lejere:      Intet

Eventuelt:

Måske en drøftelse af situationen omkring Leestrup vandværk

Næste møde:  5. maj


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. Marts 2014

Deltagere Peter, Sonja, Klaus, Jørgen, Søren og Bent

Afbud John, Elias, Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: godkendt

Siden sidst

Fastelavn: arrangementet forløb fint med 14 børn og 23 voksne.

Nyt fra formanden. intet

Kommende arrangementer: Temaaften : en aften i Valhalla

 Tovholder: Bent

Borddækning: Sonja, Helle, Peter lørdag kl. 9.00

Oprydning: alle rydder op

Klaus og Elias vasker gulv søndag

Kulturarrangement i maj:

Der er lavet folder. Peter får den elektronisk af John og sender den ud i denne uge.

Økonomi

Kontantkasse kr.                                         2460,00

Medlemskonto:           0631 1039587 kr.     9429,61

Foreningskonto:         0631  1005000 kr.   95795,29

Højrentekonto:           0631  10117427 kr.102369,10

Ejendommes lejere:

Søren beder smeden reparere solfangerne.

Faxe kommune givertilskud til byfornyelse i landsbyer. Skal vi søge?

Søren vil kontakte håndværkeren om et tilbud til renovering af køkkenet.

Bent kontakter kommunen for at høre mere detaljeret om ansøgningsbetingelserne.

Legepladsen: der er hjemkomst et gyngestativ. Det sættes op når jorden er tør. Arbejdstiden er mindst en hel dag.

Hvem kan være med i bylauget.

Fortsat drøftelse:

Bylauget afgrænses fremover af: Leestrup by, hele Stavnstrupvej, Skovholmvej, Mosebøllevej 12 og 15, Leestrup Skovvej, Saksholmvej til Højgaardsvej, Hemmestrupvej

Eventuelt

Næste møde: 7. April


 

Referat 3. Feb. 2014

Deltagere: Klaus, Jørgen, John, Peter, Sonja, Søren og Bent

Afbud: Elias,

Godkendelse af referat fra sidst:

Vi talte om, at vi skal tænke på evt. Nye medlemmer til bestyrelsen.

Siden sidst.

Gule ærter. Vi var 48 deltagere

Nyt fra formanden: Legepladsen. Vi arbejder videre med planerne.

Kommende arrangementer:

Fastelavn

Signe og Nina arrangerer fastelavn. Ulla Kroner laver poserne, som sidst

Peter laver udkast til skrivelse, som han sender til Elias med et spørgsmål, om Elias vil være tovholder, selv om han ikke er direkte med i arrangementet.

Temafest i marts: en aften i Valhalla.

Vi arbejder videre med ideen om at få en person til at fortælle om vikingetiden.

Kongstedslagteren kan levere revlsben til 65 kr incl, sovs og kartofler

Til dessert vil vi lave noget med æbler.

Arbejdsgruppe :Bent, John, Peter.

Kulturarrangement: Lone Herts kommer den 9. Maj kl. 20.00 og giver et oplæg på ca. 2 timer.

Pris 10.000 kr.

Økonomi pr. 1. Feb jvf. Mail fra Elias

Kontantkasse:                Kr.:
Medlemskonto             0631 1039587: kr.:      9.229,61
Foreningskonto             0631 1005000: kr.: 77.719,92
Højrentekonto              0631 10117427: kr.:102.369,10

Ejendommens lejere: intet

Eventuelt:

Næste møde: mandag den 3. Marts


 

Referat fra mødet den 6/1-2014

Deltagere: Klaus, Jørgen,Leif, Sonja, Peter, Elias og Bent

Afbud: Søren og John

Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Intet

Nyt fra formanden: Legeplads. Orientering generelt

Vi skal indhente flere priser. Afventer næste møde for at høre om Søren har nyt.

Kommende arrangementer: Gule ærter 17. Januar

Tovholder:
Borddækning: John, Peter, Leif
oprydning: Jørgen, Sonja,

Efter spisningen afrydder hvert bord efter tur

I programmet står der, at der er et kulturelt arrangement i februar:
Gode ideer? Bent kontakter Ulla og John

 Økonomi pr.

Kontantkasse:                Kr.: 490,00
Medlemskonto             0631 1039587: kr.:        76363?60
Foreningskonto             0631 1005000: kr.:   102369,10
Højrentekonto              0631 10117427: kr.:  9 129,60

Der mangler indbetaling fra tre udlejninger pga manglende giroindbetalingskort. Disse er på vej fra banken

Ejendommens lejere.

Intet

Eventuelt
Til drøftelse: Hvem kan være medlem af Leestrup Bylaug

Bent taler med Inge Svanebjerg omkring hvem der i sin tid kunne være medlem af Leestrup Brugsforening. Den grænse kan være grænsen for medlemsskab.

Henning Svanebjerg får penge for græsslåning snarest

Fibernet: Peter orienterede om kommunikationen med SEAS NVE.

I forbindelse med en evt. Kloakering af Leestrup kan det komme på tale at der samtidig med kloakeringen nedlægges rør til fibernet.

Affaldssortering: Klaus har fra kommunen fået at vide, at der på et tidspunkt vil komme en skrivelse fra kommunen, medsendt renovationsvognen, hvor man kan tilmelde sig.

Næste møde: Mandag den 3. Februar


 

Bestyrelsesmøde den 2. Dec -12

Deltagere:  Klaus, Elias, Søren, Peter, Bent, Jørgen

Afbud: Sonja

Godkendelse af referat:   Godkendt

Siden sidst,

Nyt fra formanden

Julemarkedet Der var for få besøgende, men udstillerne vil gerne gentage det til næste år, samme weekend. Udstillerne vil lave posters der stilles op ved Vordingborgvej og flyers der sættes op i butikkerne i området. Der skal annonceres til næste år. Udstillerne vil selv betale for annoncering

Anne Marie er stadig tovholder.

Affaldssortering: Vi har fået tilbagemeldningen fra ca. 30 husstande, heraf de fleste positive.

Klaus har svaret tilbage og fået tilbud om at dele foldere ud, men har svaret, at vi har mailadressen på mange borgere, selv om den er mangelfuld, kan den i en vis udstrækning anvendes

Vi afventer videre information fra kommunen.

Legepladsen: Legepladsen skal brydes ned. Vi skriver ud til medlemmerne, hvordan situationen står pt. Vi tilbyder, at de, der ønsker at erhverve dele fra legepladsen, skal afhente det på legepladsen, evt. Den kommende weekend.

Samtidig vil vi skrive ud til medlemmerne om de vil sponsorere et beløb til en ny legeplads, når vi kender prisen.

Endvidere vil vi søge Kongsted Sparekasses fond om et beløb.

Andre fonde vil også blive søgt.

Kommende arrangementer

Gule ærter i januar

Økonomi

Konto. 101431,29

Konto. 103749,07

Konto.   8700,00

Kontant.  630,00

Ejendommes lejere

Anders er flyttet ind st.tv pr. 1/12

Der er skiftet en tagplade, som røg af i stormen

Der er klager fra Klaus Ryberg over overboen, der spiller computerspil. Det lamer hos Klaus. Søren og Klaus tage kontakt med Kristian

Vandmåler skiftet

Eventuelt. Intet

Næste møde 6. Jan

Ref. Bent

Bestyrelsesmøde mandag den 4.11 2013

Til stede: Klaus, Peter, John, Jørgen, Bent

Afbud: Elias og Sonja

Godkendelse af referatet.  Referatet godkendt

Siden sidst.

Æblepresning

Der kom 3 familier med æbler.

Ialt blev der presset 130 l æblesaft

Nyt fra formanden:

Faxe forsyning

Nyt fra formanden

Der fjernes 'en container til papir

Vi fjerner de to containere vi har nu og der opsættes 3 x 370 l containere.

Kommende arrangementer:

Andesteg:

Der er tilmeldt 39 voksne og 9 børn

Vi bestiller til 43 personer

Jørgen og Bent henter kødet

Klaus henter is

Borddækning: John, Sonja og Bent

Oprydning: Klaus og Peter

Hvordan markeres fødselsdage? Det tages op på næste generalforsamling. Bestyrelsen kommer med et oplæg.

Blomster til nytilflyttere: Bent deler blomster ud til nytilflyttere

Julemarkedet er aflyst i år. Der er ikke nogen, der vil være tovholder.

Økonomi.

Ejendommen.

Lejligheden stuen til venstre er nu lejet ud pr. 1/12.

Den ny lejer vil gerne være vicevært.

Søren undersøger om stormen har skadet taget.

VVS installatøren får besked om at han skal lave solfangerne. Arbejdet skal være afsluttet til marts.

Søren kontakter installatøren.

Peter orienterede om kloakering i området

Vi inviterer til et borgermøde når det er afgjort hvilke husstande der bliver involveret.

Søren er bestyrelsens tovholder på projekt

Næste møde: 2. December


 

Referat fra mødet. Oktober 2013

Referatet fra september godkendt.

Deltagere: Klaus, John, Elias,Peter, Søren, Bent, Jørgen, Leif

Afbud.       Sonja

Siden sidst:

Æblepresning

Lidt færre end sidst mødte op, men der blev presset ca. 200 l æblesaft.

Næste gang  der. Presses æbler er den 3. November

Peter kan kun stille op,

Klaus og Jørgen rydder af. Søren deltager muligvis også

Musikaften:  Bjerre,Bjerre og Bjerre

Ca. 40 deltog. Der var tilfredshed med arrangementet

Høstfest: Der var 32 deltagere.

Vi prøver igen med at sætte reklamer op i forbindelse med arrangementer

Elias vil lave udkast til spørgsmål. Spørgsmålene skal fortrinsvis stilles til "ikke- medlemmer. John bistår.

Nyt fra formanden. Intet

Kommende arrangementer: Mortens and.

Klaus spørger Madsynergi og Rønnede Kro.

Jørgen spørger Eurospar

Klaus og Jørgen sender priser senest kommende weekend

Vi køber is. Til dessert

Prisen sættes til 120 kr.

Økonomi:

Kontant.                1/9.     1749 kr

                             1/10.  750,00 kr

Der er indsat 4000 kr., som kommer fra overskud på musikaften og høstet.

Medlemskontoen. 6675 kr

Foreningskonto.    1/9:    95269 kr

                              1/10. 90091 kr

                              7/10. 77034 kr

Højrekonto.           1014531,29 kr.  Der tilskrives renter een gang om året. Omkring nytår

Ejendom:

Det vil koste ca 12000 kr at få solfangerne til at fungere igen

Vi afventer udlejning af lejligheden inden vi sætter arbejdet i gang.

Loftvævet i den fraflyttede lejlighed hæftes.

Der uddeles fugtighedsmålere til alle lejligheder.

Claus, der har fugtproblemer, har fået en udleveret.

Eventuelt. Intet

Næste møde Mandag den 4.november kl. 19.30


 

Bestyrelsesmøde 2. september 2013

Deltagere: Klaus, John, Jørgen, Sonja, Søren, Elias, Peter, Bent

Afbud: Leif

Siden sidst:

Michael, som bor stuen til venstre, har opsagt lejemålet d.d. Han har 3 mdrs. Opsigelse fra i dag.

 Klaus kontakter kommunen i den nærmeste fremtid med henblik på en ny container til affald.

Søren har fået etableret fugtmålerne i lejlighederne

Nyt fra formanden:

Peter sender ud at musikken spiller og at man stadig kan tilmelde sig.

Høstfest: der skal sendes indbydelse ud.

Vi laver buffet med sild, et par lune retter og ost

Vi arrangerer selv sild og ost

Klaus kontakter madsynergi

Bent kontakter Eurospar i Faxe

Prisen sættes til 100 kr for medlemmer, 110 for ikke- medlemmer

P-pladsen  og fortrappen skal renoveres. De der har tid bedes kommen en lørdag og hjælpe til. Søren og brolæggeren får hver en gratis udlejning af Magasinet som honorar.

Vi skal oprettes i e-boks. Elias sørger for det videre forløb.

Eventuelt. Vi mødes fremover kl. 19.00

Næste møde: mandag den 7. Oktober.

Næste møde drøftes hvad vi gør i forhold til det vigende antal deltagere til arrangementerne.

Vi efterlyser billeder fra de tidligere arrangementer til ophæng i bylauget

Ref. Bent


 

Bestyrelsesmøde mandag den 5/8 - 2013

Afbud: Elias, John og Leif

Fremmødte: Søren, Sonja, Peter, Klaus Jørgen og Bent

Siden sidst: møde med beboerne:

Der er klager over bl.a. Fugt i lejligheden for neden.

Vi kontakter en bygningssagkyndig og anskaffer en fugtmåler til alle 4 lejligheder.

Sonja indkøber fugtmålerne

Søren kontakter VVS- installatøren og siger go hvis prisen er max 8000 kr.

Klaus kontakter kommunen omkring anskaffelse af en ekstra container

Viceværten kontaktes igen omkring renholdelse af området omkring bygningen.

Peter sender listen ud med ruterne til bestyrelsesmedlemmerne

Deadline 1. September

Betaling 15. September

Musikaften: Bent sender indhold til Peter

Høstfest.  Der kommer ikke musik. Menuen fastsætter på næste møde.

Evt.

Byjorden: alle der har jord ned til byjorden skal betale lejeafgift. Hvis der ikke betales kan der vindes hævd på jorden. Alle bør have en kontrakt liggende. Kontrakterne er fra 27/3 -1991

Lejeværdien fastsættes i f t ejendomsskatten.

Nye borde:

Hvis der skal købes nye borde magen til dem vi har, så vil de koste 2000 kr. Stykket

Alternativt kan vi se på www.streamline.dk

Her findes mange typer af borde.

Næste møde: Mandag den 2. september kl. 19.30

Ref. Bent